Regulamin Sylwestra 2022/2023

REGULAMIN IMPREZY SYLWESTROWEJ
„SYLWESTER 2022/2023 – Kozlovna Rzeszów”
ul. Rynek 9, 35-064 Rzeszów

 


Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady
zachowania się uczestników Sylwestra, w tym postanowienia regulujące:
1) sposób organizacji;
2) warunki uczestnictwa;
3) obowiązki uczestników Sylwestra;
4) uprawnienia uczestników Sylwestra.

1) Uczestnicy Sylwestra są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.
2) Organizatorem Sylwestra jest restauracja Kozlovna Rzeszów, działająca pod firmą LJ
Sp. z o.o. S.K.
3) Sylwester jest odpłatny i dostępny wyłącznie dla osób, które dokonały zakupu biletu u
Organizatora Sylwestra.
4) Koszt biletu wyrażony jest w I wariancie:
– wstęp 69 zł za jedną osobę, w tym:
– rezerwacja miejsca siedzącego,
– kieliszek szampana o północy,
– przekąski,
– piwo KOZEL 0,5 l

5) Bilety należy nabyć w restauracji Kozlovna Rzeszów ul. Rynek 9, 35-064 Rzeszów
osobiście, po uprzednim dokonaniu rezerwacji u Organizatora wydarzenia.
6) Osoba, która z uzasadnionych przyczyn losowych, np. choroby odstępuje od umowy
może żądać zwrotu 50% kwoty za zakupiony bilet, pod warunkiem złożenia pisemnego
odstąpienia od umowy na adres Organizatora w terminie do 20 grudnia 2022 r. Po tym
terminie zwrot ceny biletu nie będzie możliwy. Możliwe będzie wskazanie innej osoby w
to miejsce, jednak należy o tym poinformować Organizatora w ciągu dwóch dni od dnia
odstąpienia od umowy, nie później jednak niż do 30 grudnia 2022 w formie mailowej lub
pisemnej.
7) Sylwester rozpocznie się o godzinie 20:00 dnia 31 grudnia 2022 r. i potrwa do godziny
03:00 dnia 1 stycznia 2023 r.
8) Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zakupu biletów. Sprzedaż biletów
prowadzona jest do wyczerpania miejsc.
9) Podczas Sylwestra zabrania się:
a) rzucania przedmiotami,
b) używania środków odurzających lub psychotropowych,
c) rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych,
d) używania środków pirotechnicznych, rac świetlnych i dymnych, petard, pochodni itp.,
e) blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych,
f) przebywania osób w miejscach nieprzeznaczonych do przebywania,
g) wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
h) wnoszenia własnego alkoholu oraz napojów,
i) niszczenia mienia,
j) sprzedaży alkoholu i innych produktów,

k) wszczynania bójek, agresywnych zachowań.
10) Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od
Organizatora. W powyższym przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod warunkiem pozostawienia do siebie
kontaktu przez Uczestnika). Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje w takim wypadku odszkodowanie a jedynie
zwrot ceny zakupionych biletów.
11) Zgłoszenie udziału w Sylwestrze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
prawo do rejestracji fotograficznej Sylwestra oraz wykorzystanie zarejestrowanego
materiału do celów popularyzatorskich (zamieszczenie na stronie internetowej
www.kozlovnarzeszow.pl oraz w portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram
Kozlovna Rzeszów)
12) Za nieprzestrzeganie zasad regulaminu wobec osób naruszających porządek publiczny,
zakłócających przebieg imprezy i narażających inne osoby na niebezpieczeństwo, mogą
być zastosowane sankcje w postaci usunięcia z imprezy bez możliwości ubiegania się o
zwrot poniesionych kosztów.
13) Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
14) Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Internetowej pod adresem: www.lordjack.pl
15) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.